1. Política de privacitat / Política de Privacidad / Privacy Politic

2. Avis legal / Aviso legal / Legal advertisement

3. Política de les "galetes" / Política de Cookies / Cookie consent

1. Política de privacitat / Política de Privacidad

POLITICA DE PRIVACITAT

Darrera actualització: gener 2021.

 

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

CALETA NADAL SL com a Responsable de l’Tractament, li informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) ia la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta política de privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions pel que fa a el tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica a el tractament de les seves dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

 

2. CONTACTE

Denominació social: CALETA NADAL SL

Nom comercial: Restaurant Mas Nadal

CIF: B66542309

domicili:

RIERA DE LA VALL, 8

08392

SANT ANDREU DELLAVANERES

e-mail: info@masnadal.com

 

3. PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per a les finalitats declarades i només segons els seus desitjos.
Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.
Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades hagin de ser transferits fora de la UE / EEE es protegiran adequadament.
Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
Màrqueting Directe i galetes: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

 

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS
Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

Dades de caràcter identificatiu.

També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les seves dades personals, l’informarem amb claredat de quina dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
Enviament de comunicacions.

 

5. LEGITIMITAT

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

Ens ha donat el seu consentiment a l’efecte d’el tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
Per requeriment legal.
Per exisitr un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com ara l’enviament d’informació comercial ben per subscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client.
Per es necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.

 

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb TEVA EMPRESA, S.L. per a la prestació dels diversos serveis en qualitat de Encarregats de Tractament. L’empresa no realitzarà cap cessió, llevat per obligació legal.

 

7. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació que indica l’Article 15.1 de l’RGPD.
Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes d’acord amb l’Article 16 de l’RGPD.
Suprimir les seves dades personals d’acord amb l’Article 17 de l’RGPD.
Limitar el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’Article 18 de l’RGPD.
Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d’acord amb l’Article 20 de l’RGPD.
Oposar-se a el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’article 21 de l’RGPD.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada rrhh.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a tuemail @ tudominio .com

També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

8. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

Aquesta política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això passi, l’avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.

2. Avís legal / Aviso legal / Legal advisement

AVÍS LEGAL


LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

CALETA NADAL, SL, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

CALETA NADAL, SL,. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de TEVA EMPRESA, S.L

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: CALETA NADAL, SL,
Nom comercial: RESTAURANT MAS NADAL
CIF: NUMERO CIF
Domicili:

RIERA DE LA VALL, 8

08392

SANT ANDREU DE LLAVANERESe-mail: info@masnadal.com

2. OBJECTE

Mitjançant el Lloc Web, els oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

4. Propietat industrial i intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l’Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús de l’Espai Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa l’Espai web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS L’USUARI DE L’ESPAI WEB

L’Usuari es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (Ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (Iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a l’Espai Web.
Facilitar informació veraç a l’emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en l’Espai Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.
No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.
Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres usuaris.
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts .
Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, de dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l’Espai web i / o dels continguts.
En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent. • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic. • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis d elictivos, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor. • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic. • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar. • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones. • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l’Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts de l’Espai Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per a l’empresa.

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de l’Espai Web.

Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l’control de l’empresa.
Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
Abús indegut o inadequat de l’Espai Web.
Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’administrador de l’espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en l’Espai Web.
L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Espai web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà a l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’Espai Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

7. HIPERVINCLES

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de l’responsable de l’arxiu.

L’Espai web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb això, la societat no es responsabilitza el contingut d’aquests Espais web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (Ii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (Iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal; (Iv) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció de l’Espai Web, sense permetre que l’Espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi l’Espai Web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’Espai Web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’Espai Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del el RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privadesa.

9. COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “galeta” al Espai Web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci de l’Espai web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen l’adreça IP de l’usuari sent Google el responsable de l’tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per registrar la navegació de l’Usuari en l’Espai Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador d’l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres de l’trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l’oferir-los, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts a l’Espai web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades de l’subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de domicili social de l’responsable de la pàgina web.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d’ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

AVISO LEGAL

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

CALETA NADAL, S.L., responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 

CALETA NADAL, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de CALETA NADAL SL

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación social: CALETA NADAL SL
Nombre comercial: RESTAURANT MAS NADAL
CIF: B66542309

Domicilio:

RIERA DE LA VALL, 8

08392

SANT ANDREU DE LLAVANERES

e-mail: info@masnadal.com

2. OBJETO

A través del Sitio Web, les ofrecemos a los Usuarios la posibilidad de acceder a la información sobre nuestros servicios.

3. PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicio sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Privacidad.

4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en el Espacio Web y en especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y/o comercial están sujetos a derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, que son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. Por todo ello el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar tales contenidos manteniendo indemne a la empresa de cualquier reclamación que se derive del incumplimiento de tales obligaciones. En ningún caso el acceso al Espacio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso del Espacio Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, RRHH, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Espacio Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este Espacio, así como el propio Espacio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico del Espacio Web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del Espacio Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en el Espacio Web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.

Asimismo queda prohibido suprimir, eludir y/o manipular el «copyright» así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este Espacio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO DEL ESPACIO WEB

El Usuario se compromete a:

 1. Hacer un uso adecuado y lícito del Espacio Web así como de los contenidos y servicios, de  conformidad con: (i) la legislación aplicable en cada momento; (ii) las Condiciones Generales de Uso del Espacio Web; (iii) la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y (iv) el orden público.
 2. Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder al Espacio Web.
 3. Facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de carácter personal los formularios contenidos en el Espacio Web y a mantenerlos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, a la situación real del Usuario. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a la empresa o a terceros por la información que facilite.

No obstante lo establecido en el apartado anterior el Usuario deberá asimismo abstenerse de:

 1. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Espacio Web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático.
 2. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Espacio Web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso.
 3. Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Espacio Web, de sus proveedores o de terceros.
 4. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, proveedores o de terceros.
 5. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios.
 6. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
 7. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos.
 8. Obtener e intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del Espacio web y/o de los contenidos.
 9. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación vigente.• Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.• Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición.• Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público. Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor.• Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.• Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la sociedad o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda realizar.• Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas.• Constituya cualquier tipo de publicidad.• Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del Espacio Web.

Si para acceder a algunos de los servicios y/o contenidos del Espacio Web, se le proporcionara una contraseña, se obliga a usarla de manera diligente, manteniéndola en todo momento en secreto. En consecuencia, será responsable de su adecuada custodia y confidencialidad, comprometiéndose a no cederla a terceros, de manera temporal o permanente, ni a permitir el acceso a los mencionados servicios y/o contenidos por parte de personas ajenas. Igualmente, se obliga a notificar a la sociedad cualquier hecho que pueda suponer un uso indebido de su contraseña, como, a título enunciativo, su robo, extravío o el acceso no autorizado, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. En consecuencia, mientras no efectúe la notificación anterior, la empresa quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de su contraseña, siendo de su responsabilidad cualquier utilización ilícita de los contenidos y/o servicios del Espacio Web por cualquier tercero ilegítimo. Si de manera negligente o dolosa incumpliera cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Generales de Uso, responderá por todos los daños y perjuicios que de dicho incumplimiento pudieran derivarse para la empresa.

6. RESPONSABILIDADES

No se garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad  de los elementos e informaciones contenidas en la web que puedan verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control. No se hace responsable de las decisiones que pudieran adoptarse como consecuencia del acceso a los contenidos o informaciones ofrecidas.

Se podrá interrumpir el servicio, o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario, si se detecta que un uso de su Espacio Web, o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo, es contrario a las presentes Condiciones Generales de Uso. No nos hacemos responsables por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos derivados del uso del Espacio Web.

Únicamente será responsable de eliminar, lo antes posible, los contenidos que puedan generar tales perjuicios, siempre que así se notifique. En especial no seremos responsables de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros, de:

 1. Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de la empresa. 
 2. Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros.
 3. Abuso indebido o inadecuado del Espacio Web.
 4. Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. El administrador del espacio web se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en el Espacio Web.

La empresa excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los Usuarios de Espacio Web. Asimismo queda exonerado de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios de consultas y dudas. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, podrá ser el Usuario reclamado por los daños o perjuicios causados.

Usted mantendrá a la empresa indemne frente a cualesquiera daños y perjuicios que se deriven de reclamaciones, acciones o demandas de terceros como consecuencia de su acceso o uso del Espacio Web. Asimismo, usted se obliga a indemnizar frente a cualesquiera daños y perjuicios, que se deriven del uso por su parte de “robots”, “spiders”, “crawlers” o herramientas similares empleadas con el fin de recabar o extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable sobre el funcionamiento del Espacio Web.

7. HIPERVÍNCULOS

El Usuario se obliga a no reproducir de ningún modo, ni siquiera mediante un hiperenlace o hipervínculo, el Espacio Web, así como ninguno de sus contenidos, salvo autorización expresa y por escrito del responsable del fichero.

El Espacio Web puede incluir enlaces a otros espacios web, gestionados por terceros, con objeto de facilitar el acceso del Usuario a la información de empresas colaboradoras y/o patrocinadoras. Conforme con ello, la sociedad no se responsabiliza del contenido de dichos Espacios web, ni se sitúa en una posición de garante ni/o de parte ofertante de los servicios y/o información que se puedan ofrecer a terceros a través de los enlaces de terceros.

Se concede al Usuario un derecho limitado, revocable y no exclusivo a crear enlaces a la página principal del Espacio Web exclusivamente para uso privado y no comercial. Los Espacios web que incluyan enlace a nuestro Espacio Web (i) no podrán falsear su relación ni afirmar que se ha autorizado tal enlace, ni incluir marcas, denominaciones, nombres comerciales, logotipos u otros signos distintivos de nuestra sociedad; (ii) no podrán incluir contenidos que puedan considerarse de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, que inciten a la violencia o la discriminación por razón de sexo, raza o religión, contrarios al orden público o ilícitos; (iii) no podrán enlazar a ninguna página del Espacio Web distinta de la página principal; (iv) deberá enlazar con la propia dirección del Espacio Web, sin permitir que el Espacio web que realice el enlace reproduzca el Espacio Web como parte de su web o dentro de uno de sus “frames” o crear un “browser” sobre cualquiera de las páginas del Espacio Web. La empresa podrá solicitar, en cualquier momento, que elimine cualquier enlace al Espacio Web, después de lo cual deberá proceder de inmediato a su eliminación.

La empresa no puede controlar la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros Espacios web que tengan establecidos enlaces con destino al Espacio Web.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

Para utilizar algunos de los Servicios, el Usuario debe proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. La empresa tratará automatizadamente estos datos y aplicará las correspondientes medidas de seguridad, todo ello en cumplimiento del RGPD, LOPDGDD y LSSI. El Usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales, así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, en las condiciones definidas en la Política de Privacidad.

9. COOKIES

La empresa se reserva el derecho de utilizar la tecnología “cookie” en el Espacio Web, a fin de reconocerlo como Usuario frecuente y personalizar el uso que realice del Espacio Web mediante la preselección de su idioma, o contenidos más deseados o específicos.

Las cookies recopilan la dirección IP del usuario siendo Google el responsable del tratamiento de esta información.

Las cookies son ficheros enviados a un navegador, por medio de un servidor Web, para registrar la navegación del Usuario en el Espacio Web, cuando el Usuario permita su recepción. Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

Gracias a las cookies, resulta posible que se pueda reconocer el navegador del ordenador utilizado por el Usuario con la finalidad de facilitar contenidos y ofrecer las preferencias de navegación u publicitarias que el Usuario, a los perfiles demográficos de los Usuarios así como para medir las visitas y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.

10. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

En general, los contenidos y servicios ofrecidos en el Espacio Web tienen carácter meramente informativo. Por consiguiente, al ofrecerlos, no se otorga garantía ni declaración alguna en relación con los contenidos y servicios ofrecidos en el Espacio web, incluyendo, a título enunciativo, garantías de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, o comerciabilidad, salvo en la medida en que por ley no puedan excluirse tales declaraciones y garantías.

11. FUERZA MAYOR

La empresa no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito.

12. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como el uso del Espacio Web, se regirán por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio social del Responsable del sitio web.

En el supuesto de que cualquier estipulación de las presentes Condiciones Generales de Uso resultara inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como consecuencia de una resolución judicial o administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no hará que las presentes Condiciones Generales de Uso resulten inexigibles o nulas en su conjunto. En dichos casos, la empresa procederá a la modificación o sustitución de dicha estipulación por otra que sea válida y exigible y que, en la medida de lo posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original.

3. Politica de cookies

POLITICA DE COOKIES

Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar.

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS

Esta página web utiliza cookies de terceros que son aquellas que se envían a tu ordenador o terminal desde un dominio o una página web que no es gestionada por nosotros, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

En este caso las Cookies son utilizadas con fines estadísticos relacionados con las visitas que recibe y las páginas que se consultan, quedando aceptado su uso al navegar por ella.

COOKIE
(Y PROVEEDOR)
DURACIÓNDESCRIPCIÓN
__cfduid (notin.es)SesiónPublicidad
personalization_id (twitter.com)SesiónTwitter
FacebookPublicidad, estadísticas y medicionesColoca Cookies en el ordenador o dispositivo y recibe la información almacenada en ellas cuando utilizas o visitas servicios prestados por otras empresas que utilizan los servicios de Facebook.
_ga (Google)2 añosSe usa para distinguir a los usuarios.
_gid (Google)24 horasSe usa para distinguir a los usuarios.
_gat (Google)1 minutoSe usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si has implementado Google Analytics mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_<property-id>.
_gali (Google)30sAtribución de enlace mejorada.
_unam (SHARETHIS)PersistenteSu finalidad es cuantificar el número de Usuarios que comparten un determinado contenido y cuántas páginas web son visitadas a raíz de esa acción.
WordPress2 añosUtilizado para el correcto funcionamiento del gestor de contenido WordPress.

Si desea más información más sobre los tipos de cookies de seguimiento y análisis de datos de Google haga clic aquí.

Para informarse sobre cómo eliminar las cookies de su explorador: